Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celkem mě vadí,že se dělá rozdíl ,mezi insolvenční a exekuční mafii !

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán má za sebou prvních sto dnů ve funkci. Ministerstvo spravedlnosti za jeho působení spustilo webovou stránku data.justice.cz, která bude do budoucna shromažďovat všechna otevřená data z rezortu justice. Prvními zveřejněnými daty jsou faktury a přehledy smluv. Ministerstvo také posílilo dohled nad insolvenčními správci a připravilo novou legislativu, která pomůže zprůhlednit insolvenční prostředí v České republice. Ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou se rovněž podařilo urychleně předložit návrh na regulaci exekucí. Změny v osmi oblastech, z nichž pět je upraveno na základě ministerského návrhu, směřují k celkové humanizaci průběhu exekucí i k posílení dohledu nad exekutorskými úřady. Na ministerstvu také začala vznikat dlouhodobá koncepce soudnictví, tzv. Bílá kniha justice.


„Především mě těší, že se prakticky všechny rezortní složky během relativně krátké doby zapojily do projektu otevřených dat, který běží od března, a jehož cílem je otevřít justici jejím uživatelům, tedy veřejnosti. Aby zveřejněná data pouze neležela na webu, ale byla skutečně využívána a jejich publikování se zhodnotilo, zahajujeme nyní spolupráci s Fondem Otakara Motejla, jež by měla posílit vazbu mezi ministerstvem a potenciálními uživateli našich otevřených dat,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Ministr spravedlnosti si dále cení spolupráce s Notářskou komorou, která vyústila ve zprovoznění velice účinného nástroje, díky kterému je nově možné založit obchodní společnost mnohonásobně rychleji než doposud, navíc s nižšími náklady a bez rizik spojených s čekáním na vyřízení věci u soudu. On-line zápisy prováděné notáři jsou v provozu na všech notářských úřadech od poloviny května. 

Ministr spravedlnosti se také dohodl s nejvyšším státním zástupcem na podobě nového zákona o státním zastupitelství, který posiluje nezávislost, pravomoci, ale i odpovědnost státních zástupců. Návrh zákona, který do konce června odejde do vlády, počítá se vznikem Speciálního státního zastupitelství, zrušením vrchních státních zastupitelství a zavedením transparentních výběrových řízení na vedoucí státní zástupce.

Ministerstvo také pokračuje v přípravě nového trestního řádu, který by měl přesunout těžiště trestního řízení před soud, a výrazně jej zefektivnit. Do role odborného garanta ministr angažoval legendu trestního práva Dagmar Císařovou. Paragrafované znění nové právní úpravy však bude vznikat na půdě ministerstva.

„Jsem přesvědčen, že zákony by měly psát zaměstnanci ministerstva, proto jsme začali budovat legislativní centrum. A i v souvislosti s přechodem na státní službu reorganizuji spolu se státním tajemníkem úřad tak, aby byla personálně stabilizována a posílena především legislativa,“ uvedl ministr Pelikán. 

Následující přehled shrnuje hlavní výsledky činnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána od jeho jmenování do funkce dne 12. března. Výčet zároveň nastiňuje plány do konce tohoto roku.

Posílení transparentnosti insolvenčních řízení a boj s insolvenční mafií

· Novela vyhlášky - výrazné omezení možnosti zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců; povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu, a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení; vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů 30. 4. 2015, účinnosti nabyde 1. 8. 2015.
· Návrh novely insolvenčního zákona - důsledná ochrana práv účastníků insolvenčního řízení; posílení dohledových pravomocí ministerstva nad insolvenčními správci; snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů; regulace komerčních subjektů způsobilých negativně ovlivnit konkrétní insolvenční řízení; posílení ochranných prvků zamezujících podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů; odeslání návrhu novely do vlády do konce června tohoto roku.
· Rozsáhlé kontroly insolvenčních správců.
· Monitoring podezřelých insolvenčních řízení – nastavení algoritmu pro vyhledávání podezřelých insolvenčních řízení a komunikace s orgány činnými v trestním řízení. 

Regulace exekucí a byznysu s dluhy

Návrhy Ministerstva spravedlnosti v rámci poslanecké novely exekučního řádu a občanského soudního řádu – především výslovné zakotvení pořadí, v němž mají být vydávány exekuční příkazy a tedy zajišťován dlužníkův majetek (povinnost exekutora vymáhat pohledávku nejprve z peněz dlužníka uložených na účtu či ze mzdy a až v posledku z prodeje movitých nebo nemovitých věcí); povinnost exekutora pořizovat videozáznam z prováděné mobiliární exekuce; efektivnější systém prohlídek exekutorských úřadů.
Posilování dohledu nad exekutorskými úřady.
Polidštění formulářů – spolupráce s Člověkem v tísni.

Výkonná a otevřená justice

Projekt Otevřená data justice – od března průběžné zveřejňování faktur a přehledů smluv všech rezortních složek; plánovaná spolupráce s Fondem Otakara Motejla na efektivním využívání otevřených dat pro širokou veřejnost.
Příprava Bílé knihy justice – koncepce pro justici na příštích deset let zahrnující mj. optimalizaci fungování soudů (budoucí role soudní administrativy, asistentů soudců, přísedících apod.), elektronizaci justice, správu soudů, výběr a hodnocení soudců a jejich kariérní postup; spolupráce se Spolkovou republikou Německo jakožto cenným inspiračním zdrojem mimo jiné při přípravě nového civilního procesu.
On-line zápisy do veřejného rejstříku notáři – zapojení notářů jakožto alternativy k činnosti rejstříkových soudů - proces zápisu do veřejných rejstříků výrazně jednodušší, rychlejší a díky nižší sazbě soudních poplatků i levnější; provoz na všech notářských úřadech od poloviny května.
Urgentní změny nového občanského zákoníku – 13 změn reagujících na pasáže nového kodexu, jež v praxi působí největší problémy.
Nová úprava znalců a tlumočníků – příprava nového zákona o znalcích a tlumočnících; prioritou zejména úprava dopadající na problematiku kvality znaleckých posudků a jejich kontroly jak z formálního, tak obsahového hlediska; možnost přímého zakotvení výkonu (státního) dohledu nad znalci a tlumočníky v zákoně; termín pro předložení paragrafovaného znění vládě do konce tohoto roku. 
Státem zajištěná právní pomoc – příprava věcného záměru nového zákona; předložení vládě do konce tohoto roku.
Videokonference v rezortu justice – výběr dodavatele videokonferenčních zařízení pro všechny soudy a věznice (zadávací řízení vyhlášeno v květnu) – cílem zrychlení vnitrostátního i přeshraničního soudního řízení a snížení souvisejících nákladů.
Databáze vybrané judikatury Evropského soudu pro lidská práva v českém jazyce – zpřístupnění judikatury ESLP, která z velké části existuje pouze v anglickém či francouzském jazyce, odborné i širší veřejnosti; testovací provoz v průběhu června, ostrý provoz od září tohoto roku. 
Nový portál justice – do konce listopadu nová podoba portálu justice i webových stránek jednotlivých organizačních složek; snaha o vytvoření moderního a uživatelsky přívětivého webového prostředí.
Příprava výstavby justičního areálu v Ústí nad Labem – nejvýznamnější priorita řešení dislokačních problémů justičních složek; pracovní tým připravil investiční záměr, který vyčíslil finanční potřeby na výstavbu areálu na 1,580 mil. Kč; dokončení projektu do konce roku 2020.
Centrální zadávání nákupů komodit – centrální nákup elektrické energie a plynu, mobilní hlasové a datové služby, stolní PC, notebooky, zálohovací knihovny, tiskárny, dodejkové obálky a další; spolupráce s Ministerstvem financí na centrálním zadávání pro komodity kancelářský papír, osobní vozidla a pohonné hmoty.

Rychlejší a efektivnější trestní řízení, pomoc poškozeným, opatření proti recidivě 

Příprava nového trestního řádu – zrychlení a zefektivnění trestního řízení; po odchodu Pavla Šámala z čela odborné komise angažována na post odborného garanta významná akademička Dagmar Císařová. 
Návrh nového zákona o státním zastupitelství – posílení nezávislosti, pravomocí, ale i odpovědnosti státních zástupců; vznik Speciálního státního zastupitelství pro boj korupcí a ekonomickou kriminalitou.
Rozjezd probačních domů – zpracován pilotní projekt a vysoutěžen provozovatel prvního probačního domu - nestátní organizace „Nová šance“; probační domy jako účinný nástroj pro resocializaci odsouzených a prevenci proti recidivě.
Elektronické náramky pro trestní justici – vyhlášení zadávacího řízení v červenci; výběr dodavatele monitorovacího systému do konce tohoto roku; rozšíření využití elektronických náramků i na některé obviněné jakožto alternativa k vazebnímu stíhání (legislativní změna schválena v květnu vládou).
Peněžní prostředky z majetkových sankcí ve prospěch poškozených – příprava nového zákona umožňující využít peněžní prostředky získané z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení pro uspokojení nároků poškozených. 
Elektronizace trestního spisu – příprava pilotního projektu ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Kauzy

Poddimenzovaná legislativní sekce Ministerstva spravedlnosti – vytváření legislativního centra; personální posílení legislativní sekce s ambicí vrátit psaní zákonů na úřad Ministerstva spravedlnosti. 
Omezení závislosti Ministerstva spravedlnosti na externích IT společnostech – posílení odboru informatiky o zkušené IT experty; odstřihnutí vlivu IT společností na ministerské informační systémy; posílení bezpečnosti.
Dislokace obvodního soudu pro Prahu 5 - vyřešení dlouhodobých problémů s umístěním Obvodního soudu pro Prahu 5 v budovách areálu Krajského soudu v Praze; přemístění částí soudu do objektů v ulici Legerova a V. P. Čkalova; ekonomická výhodnost a zvýšení efektivity zainteresovaných soudů.
Kárná žaloba na soudního exekutora Tomáše Vránu.
Ukončení sporu s bývalými poslanci ODS.
Omluva třem architektům za 23 let trvající soudní spor.

 

Náhledy fotografií ze složky justiční mafie

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář