Jdi na obsah Jdi na menu
 


Exekuce v zemích,kde nevládnou vyděrači a lichva !?

 1) exekutor musí být pracovníkem státního exekutorského úřadu
2) exekuce nesmí být výdělečnou podnikatelskou činností
3) nad exekutory musí bdít nezávislý dohled MSČR
4) exekutorem se nesmí stát nikdo, kdo toto povolání vykonával do změny zákona
5) exekutorem smí být jen osoba s dokončeným právnickým vzděláním
6) exekuce musí být vykonána pouze v případě, až budou prokazatelně, za součinnosti soudu i povinného, vyčerpány všechny ostatní možnosti přimět dlužníka platit
7) exekuce bude vykonávána výhradně za tím účelem, aby byl vymožen dluh a tento navrácen věřiteli
 pokud exekutor zjistí, že povinný skutečně není vzhledem k věku, zdravotnímu stavu, ekonomické situaci schopen platit dluh, nebo se jeho schopnopst dočasně sníží, nebo povinný nevlastní prokazatelně žádný majetek a nachází-li se v situaci, kterou si sám nezavinil, nezahájí exekutor exekuci až do případné změny stavu povinného
9) exekuce nesmí být v žádném případě vykonávána všemi způsoby naráz, tzn. zabavením majetku movitého, či nemovitého a současně obstavením bankovních účtů a současně srážkami ze mzdy či zabavením hotovosti, vždy musí být zvolena jediná varianta tak, aby byl vymožen dluh a povinný nebyl poškozen
10) povinnému nesmí exekuce způsobit zastavení jeho podnikatelské činnosti, bránit mu v podnikání
11) exekuce nesmí způsobit další platební neschopnost povinného v případě dlouhodobých srážek ze mzdy, nebo přikázání pohledávek z odměny vyplácené smluvnímu podnikatelskému subjektu, pro který vykonává povinný práci za úplatu
12) exekuce nesmí uvést povinného do bídy a nedostatku, může způsobit nucené přestěhování do levnější formy bydlení, ale nesmí v žádném případě čerpat částky potřebné k bydlení dle cen obvyklých v daném regionu, kde povinný žije
13) věci a částky vyloučené z exekuce musí být jasně zákonem definovány a zabavení věci označené příslušným zákonem musí vést k ukončení pracovního poměru exekutora pro hrubé porušení pracovních povinností a povinnému musí být sjednána náhrada okamžitým návratem věci neoprávněně zabavené, nebo peněžitou náhradou tak, aby se věc uvedla do stavu před neoprávněným zabavením věci
14) nezabavitelné existenční minimum musí odpovídat zjištěným nákladům bydlení povinného, pokud nebydlí v nadstandardním bydlení a dále finanční částce, za kterou je povinný schopen obstarat si jídlo, ošacení, léky a hygienické potřeby tak, aby nestrádal
15) náklady exekuce nesmí překročit 25% částky původního dluhu bez vypočtených úroků z prodlení
16) náklady více exekucí se nesčítají, sčítají se pouze dlužné částky plus zákonem stanovené úroky, náklady zůstávají stejné i při větším počtu exekucí jediného povinného

Soudy nesmějí nikdy vydat taková rozhodnutí, která by způsobila, že bagatelní dluh do 10 000 Kč by byl navýšen o náklady řízení, které by převyšovalo původní dluh o více, než 40% a to včetně palmáre advokátů žalobce a soudních poplatků.

Vláda do 30 dnů od uvedení nového zákona o soudních exekutorech a nových ustanovení Občanského soudního řádu vyhlásí zrušení všech započatých a probíhajících exekucí. Vymáhání pohledávek se ujme Státní exekutorský úřad.

Dosavadní exekutoři nahradí vymožený dluh oprávněnému do výše vymožené částky.

Povinní budou hradit již pouze zůstatek dluhu, který byl převzat k tomuto datu Státním exekutorským úřadem tomuto úřadu.

Dosavadním exekutorům, kteří byli novým zákonem zbaveni funkcí zaniká právo na vykonávání činnosti. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno jako krádež § 247.

Dosavadním exekutorům, kteří byli novým zákonem zbaveni funkcí nepřísluší žádná náhrada od povinných, ani oprávněných ani od státu.

Činnost soukromého exekutora zanikne datem stanoveným zákonem. 

Exekutor jehož funkce byla zrušena zákonem je povinen uhradit škody, které svou činností spáchal před datem ukončení této činnosti uvedeným zákonem.

Trestní zákon - úprava:

§ 253 Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až pět let. Za lichvu se současně považuje uplatnění úroku pohledávky, vyššího, než 25% p.a.
(2) Odnětím svobody na pět let až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.