Jdi na obsah Jdi na menu
 


Promlčení dluhů a jiných závazků

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem (například právo vlastnické, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a či právo na vykoupení reálného břemene).

 

Dávejte si pozor, zda Váš závazek nebo pohledávka již nejsou promlčeny

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem (například právo vlastnické, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a či právo na vykoupení reálného břemene).

Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, je obecná promlčecí doba tříletá a běží od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla. Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. V některých zákonem stanovených případech bývá promlčecí doba kratší nebo delší. (například právo požadovat, aby soud určil na základě smlouvy o smlouvě budoucí obsah budoucí smlouvy, se promlčí za jeden rok od posledního dne lhůty, kdy měla být budoucí smlouva uzavřena a oproti tomu jedná-li se o životní pojištění, promlčí se právo na pojistné plnění za deset let). Jestliže v průběhu promlčecí doby věřitel učiní právní úkon k zahájení nebo uplatnění svého práva v soudním řízení a v řízení řádně pokračuje, dochází ke stavění promlčecí lhůty, a promlčecí doba po dobu řízení neběží.

Promlčení se musí dlužník nejdříve dovolat

Základním předpokladem je, aby dlužník promlčení závazku v soudním řízení namítl, soud totiž k promlčení nepřihlíží z úřední povinnosti a nezkoumá sám v každém konkrétním případě, jestli došlo k promlčení. Námitka promlčení je tedy zcela v dispozici dlužníka a jen na něm záleží, zda si je této skutečnosti vědom a argument promlčení uplatní. Jestliže se dlužník promlčení dovolá, samotné právo věřitele nezanikne, bude však existovat pouze jako naturální obligace a nárok mu nebude přiznán. To však neznamená, že by poté dlužník nemohl svůj dluh splnit, jeho splnění již ale není soudně vynutitelné. Pokud dlužník oprávněně věřiteli promlčení namítne ještě před zahájením soudního sporu, je pro věřitele zbytečné soudní řízení vůbec začínat, neboť je zřejmé, že soud jeho nároku nevyhoví.

 

Náhledy fotografií ze složky Justiční mafie(4)

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář