Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tak tady je ta modro oranžová prasárna, v plném znění !?

 http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-soudnich-exekutorech-a-exekucni-cinnosti-exekucni-rad-a-o-zmene-dalsich-zakonu/zneni-20140101/uplne/

 

A hlavní šmejdi ,kteří to podepsali a uvedli lichvu a vydírání v platnost !!!!!!!!

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

Příloha č. 1 k zákonu č. 120/2001 Sb.

Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora

Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora

Příloha č. 2 k zákonu č. 120/2001 Sb.

Vzor označení exekutorského úřadu

Vzor označení exekutorského úřadu

 

2) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 438 až 450 občanského zákoníku.

3a) § 265 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu.
§ 46 a následující vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 167 trestního zákona.

5) § 4 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb.

6) § 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 120/2001 Sb.

7a) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

7b) Zákon č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

7c) Zákon č. 40/1993 Sb.o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7d) Zákon č. 326/1999 Sb.o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7e) Zákon č. 325/1999 Sb.o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

7f) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

7g) § 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb.o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7h) § 1 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/2000 Sb.o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

7i) § 42 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb.o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

7j) § 2 zákona č. 42/1994 Sb.o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

7k) § 27 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 82/1998 Sb., ve znění zákona č. 120/2001 Sb.

9) § 53 občanského soudního řádu.

10) § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 112 občanského zákoníku.

12) § 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

13) § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

14) § 12 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) § 143a občanského zákoníku.

16) § 200a až 200d občanského soudního řádu.

16a) Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

16b) § 11 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.

16c) Například § 35 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

16d) Například § 109 odst. 1 písm. c), § 267 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

17) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

19) § 45 a následující vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

20b) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

21) § 66 soudního řádu správního.

22) § 247 a následující občanského soudního řádu.

23) § 769 obchodního zákoníku.

24) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

25) Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

27) § 37 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

28) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

29) § 89 zákona č. 111/1998 Sb.

30) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

31) § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

32) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.c
z

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář