Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tak co se vlastně změnilo ? K lepšímu nic !

Aby byly věřiteli přiznány náklady řízení, je nutné, aby před samotným podáním žaloby poslal dlužníkovi výzvu k splnění

Občanský soudní řád nyní stanoví povinnost žalobci zaslat žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení (žaloby) výzvu k plnění na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, jinak ztratí právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, a to i když bude mít ve věci plný úspěch. Výjimečně však může soud z důvodů hodných zvláštního zřetele žalobci náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu nezaslal. Další novinkou je také to, že dochází k prodloužení doby, v níž má možnost povinný splnit dobrovolně svůj závazek od doručení výzvy splnění, která je zasílaná současně s vyrozuměním o nařízení exekuce, a to z 15 dnů na 30 dnů. Jestliže dlužník svůj závazek uhradí v této lhůtě, snižuje se odměna exekutora o 50%, jde-li o peněžité plnění a o 30% v ostatních případech.

 

Nově lze nařídit exekuci i na mzdu či plat manžela povinného nebo jeho účet

Nejcitelnější změnou pro dlužníky bude možnost exekutorů postihovat i bankovní účty a příjmy manžela povinného, což dosud nebylo možné. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při exekuci a výkonu rozhodnutí se rovněž nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.

Některá exekuční řízení se budou přímo ze zákona slučovat do řízení společného

Jestliže je zahájeno další exekuční řízení na návrh stejného oprávněného proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojí se nová exekuce s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení však může exekutor věc vyloučit k samostatnému řízení. Exekuční řízení vedena proti témuž povinnému u více exekutorů nebo zahájena dalším oprávněným u téhož exekutora, lze sloučit také na návrh povinného, jestliže je předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000 Kč (bagatelní pohledávky) a oprávněným je osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané pohledávky, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena přímo ze zákona. V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.

 

Exekutoři mohou namísto prodeje nemovitosti nařídit exekuci ve formě její správy

Novelizovaný exekuční řád zavádí nový způsob exekuce, a to správu nemovitosti povinného. Správu nemovitosti vykonává soud, který činí vhodná opatření, aby nemovitost byla řádně a úspěšně hospodářsky užívána. Nařízení správy nemovitosti nemá vliv na nájemní smlouvy týkající se nemovitosti, soud však může takové smlouvy vypovědět za podmínek stanovených v předmětných smlouvách, zákonem, nebo dohodou s nájemcem a sjednat jiné nájemní smlouvy. Dlužníkům povinného přikáže, aby užitky plynoucí z nemovitosti skládal na jím určený účet, a zakáže mu, aby je poskytoval povinnému, provedl na ně započtení nebo s nimi jinak nakládal. Dále je soud oprávněn vypovědět či jinak ukončit a uzavřít nové smlouvy, kterými jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovitosti a pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s dodavateli těchto služeb. Za stejných předpokladů se může domáhat také vyklizení nemovitosti, zániku věcných břemen či zrušení jiných vztahů, na jejichž základě je nemovitost užívána. Příjmy, které soud získal správou nemovitosti, se pak po odečtení výdajů odevzdají oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.

 

Náhledy fotografií ze složky justiční mafie

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář