Jdi na obsah Jdi na menu
 


Exekuční zákony připravili a podepsali !?

 NEMRAVNÝ A ZAVRŽENÍHODNÝ Zákon o exekucích, který umožňuje, aby naprosto nevinný člověk byl ve svých právech omezován, pokud exekutor uzná za vhodné. Čili potlačování práv a svobod jedněch vůči druhým (tzv. oprávněným a exekutorům) s tím, že exekutor může vniknout do jakéhokoliv obydlí a může to odůvodnit jakkoliv a na poškozeném je, aby dokazoval, že 
za nic nemůže, ale exekutor to nemusí uznat: 
Podobně do bytu mohlo vniknout gestapo a STB. Podobně byli pronásledováni lidé za totality, ale z důvodu, že například nebyli vhod někomu z komunistů, nyní je to z důvodu, že jejich majetek může přijít vhod exekutorům, kterým k této nemravné činnosti pomáhá zákon, stejně jako ke zločinům pomáhal zákon gestapákům a stovákům. Někdo může namítnout, že nejde o život. OPRAVDU ? Možná znáte úsloví: ZOUFALÝ ČLOVĚK DĚLÁ ZOUFALÉ ČINY. 
Není bez zajímavosti, že tento zákon byl „vylepšován“ od roku 2001 celkem 5x a postupně se stává více a více nemravný ..zřejmě bylo testováno, co lidé snesou!!!
ZDE JSOU ÚDAJE O ZÁKONU, ZMĚNÁCH a TĚCH, CO SE PODEPSALI POD NĚJ: 
Zákon 120/2001 Sb. O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
Klaus, Havel, Zeman
Novely zákona: 
360/2003 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů a novela zákona o správních poplatcích
Zaorálek, Klaus, Špidla
133/2006 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
Zaorálek, Klaus, Paroubek 
347/2007 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
Vlček, Klaus, Topolánek
183/2009 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů a zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
(Změna týkající se možných postihů exekutorů) 
Vlček, Klaus, Fischer
286/2009 Sb. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákoníku práce, občanského soudního řádu, zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a novela zákona o státním zastupitelství.
§ 55b) odst. (3) Exekutor rozhoduje bez jednání, nestanoví-li občanský soudní řád jinak.
48. V §58 odstavec 1 zní:
"(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.“
(Přičemž platí stále tzv. zacyklující ustanovení v §58 odst. 3 :
Nejstrašidelnější a proti právnímu státu svědčící paragraf: 
"§68
Vyškrtnutí věci ze soupisu
(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen "navrhovatel") může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.
Pod touto nemravností jsou podepsáni: 
v z. Němcová v. r., Klaus v. r., Fischer v. r.

 

Náhledy fotografií ze složky Státní lumpárna