Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. 7. 2019

Exekuce v kostce: I exekutor může být bit

Soudní exekutor je povinně členem Exekutorské komory České republiky. Mimo jiné je také povinen všeobecně přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu. Co když to ale nedělá?

Stejně jako ostatní právnické profese podléhají exekutoři takzvané kárné odpovědnosti. Kárná odpovědnost v zásadě vychází z členství osoby ke stavovské organizaci, v případě exekutorů k Exekutorské komoře. Kárnou odpovědnost má soudní exekutor, kandidát a koncipient.

Kandidát je zaměstnanec exekutora, který splňuje všechny podmínky pro výkon funkce exekutora, avšak dosud nebyl jmenován do exekutorského úřadu. Koncipient je zaměstnanec exekutora, který dosud nesložil exekutorskou zkoušku. Všechny kárně odpovědné osoby mají dokončené právnické vzdělání.

Ostatní zaměstnanci exekutora kárnou odpovědnost nenesou. Počítá se s tím, že jednají na pokyn některé z výš jmenovaných osob – exekutora samotného, kandidáta nebo koncipienta, ti případně nesou kárnou odpovědnost za své podřízené.

Kárné provinění

Kárné provinění je dvojího druhu. Jedná se o kárný delikt a závažný kárný delikt. Kárným deliktem je porušení povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem, jednání, kterým může být narušena důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožena důvěra v nezávislý a nestranný výkon exekuční činnosti. Závažný kárný delikt je pak definován stejně s tím rozdílem, že jeho znakem je vyšší (tedy závažná) intenzita porušení povinností.

Dohledové orgány

Dohled nad činností exekutora vykonává Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorská komora České republiky, předseda okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován, nebo předseda okresního soudu, který exekutora v jednotlivé věci pověřil provedením exekuce. Ke každému z výš uvedených orgánů může kdokoli směřovat stížnost, ve které může požadovat přezkoumání postupu exekutora v jednotlivé věci. Dohledový orgán pak vyzve exekutora, aby se k obsahu stížnosti vyjádřil, a poté posoudí, jestli exekutor (nebo jeho podřízený) při provádění exekuce pochybil. Jestliže ano, pak podle závažnosti pochybení uděluje dohledový orgán exekutorovi písemnou výtku, případně dává podnět k zahájení kárného řízení proti exekutorovi.

Kárné řízení proti exekutorovi

Kárné řízení se zahajuje na základě kárné žaloby. Kárnou žalobu může podat ministr spravedlnosti, předseda revizní či kontrolní komise (jedná se o orgány profesní komory) nebo předseda krajského či okresního soudu v obvodu sídla exekutora.

Kárné řízení se vede před specializovaným senátem Nejvyššího správního soudu ČR, složeným z šesti členů. Účastníky kárného řízení jsou vždy kárně obviněný a ten, kdo podal kárnou žalobu. Kárný senát buď exekutora zprostí kárné žaloby, nebo ho uzná vinným a uloží mu kárné opatření. Zákon pak pamatuje i na případy, kdy se exekutor dopustí kárného provinění opakovaně – je odvolán z exekutorského úřadu, byl-li v posledních pěti letech před podáním návrhu na zahájení kárného řízení nejméně třikrát pravomocně uznán vinným závažným kárným deliktem, jestliže tato skutečnost zpochybňuje důvěryhodnost jeho dalšího setrvání v exekutorském povolání. Proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání. 

Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi

Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi se vede v jiném režimu, než řízení proti exekutorovi. Řízení je vedeno před kárným senátem, který má tři členy, z nichž dva jsou soudci a jedním je exekutor, a je ponecháno v pravomoci Exekutorské komory ČR.

Kárné řízení proti exekutorovi funguje v zásadě stejně jako kárné řízení proti soudci nebo státnímu zástupci, kárná opatření, která se udělují jim, jsou ale mírnější – jedná se o důtku, snížení platu o 30 procent na dobu jednoho roku, odvolání z funkce předsedy senátu a odvolání z funkce soudce.

U notářů a advokátů se kárné řízení nechává na Notářské a Advokátní komoře ČR, tedy na profesních organizacích. Tak to bývalo do roku 2009 i u exekutorů.

Nejdůležitější poselství dnešního článku je ale jasné: každý, kdo se cítí poškozený jednáním exekutora, má kam se obrátit. Může si dokonce vybrat z několika institucí – každá z nich je povinna jeho podnět prošetřit, a v případě, že shledá postup exekutora nebo jeho lidí závadným, také jednat.